Book 1:1 samtale
Se adresse

Plads

PLADSUDVALGET

PLADSREGLEMENT

1. FARTØJER PÅ LANDPLADSEN

Der må ikke henstå fartøjer på landpladsen i perioden 1. juni – 1. oktober uden forudgående entydig aftale med Pladsudvalget.

Hvis der således efter aftale henstår fartøjer i denne tidsperiode skal der ifølge takstblad fra Århus Kommune betales 626 Kr./mdr./fartøj ekstra udover havnelejen. Det er kun fartøjer med fast plads i vandet der kan henstå på landpladsen.

2. BÅDTELT - OVERDÆKNING

Der må under normale omstændigheder ikke opsættes bådtelt over fartøjet. Hvis der imidlertid ud over almindelig vedligehold og klargøring skal udføres omfattende reparations – og ombygningsarbejde kan der skriftligt ansøges om at måtte opstille et bådtelt i en nøje afgrænset periode.

Ansøgningen skal nøje beskrive hvad der skal udføres af nødvendigt arbejde og hvor lang tid det vil tage. Det er Århus Kommune / Sport og Fritid v/ Thomas Bergstrand, der i sidste ende afgør om ansøgningen kan imødekommes.

Alle kan fortsat overdække deres fartøj med presenning hvis den er forsvarligt fastgjort og ikke er udført i alt for skrigende og spraglede farver.


3. ORDEN og OPRYDNING

Der skal til enhver tid holdes orden og være ryddeligt omkring fartøjet når det henstår på landpladsen.

Der må således aldrig ligge tomme malerbøtter, affald m.m. omkring fartøjet !!

Især lige efter søsætning er det vigtigt at der omgående bliver ryddet 100 % op på det sted hvor fartøjet har stået på landpladsen.

4. ROD

Der findes hovedsageligt 2 slags rod – arbejdsrod og efterladt rod.

Arbejdsrod kan være berettiget når det medfører en aktiv maritim aktivitet på eller omkring fartøjet, hvorimod efterladt rod aldrig er acceptabelt.

5. TILSYN med FARTØJET

Når fartøjet står på landpladsen vinteren over skal der føres løbende tilsyn med eventuel overdækning, stabilitet af stativer m.m.

Det er således ikke godt nok bare at placere fartøjet på landpladsen om efteråret og så komme igen om foråret og håbe på at alt er i den skønneste orden.

6. BÅDSTATIVER, GREJ m.m. på LANDPLADSEN

Der må ikke på landpladsen placeres eller opbevares materialer, grej eller diverse andre effekter uden udtrykkelig og forudgående entydig aftale med Pladsudvalget.

Hvis det alligevel sker vil Pladsudvalget fjerne disse ting !!

7. SAMLING og AFMÆRKNING

Hvis der således efter aftale med Pladsudvalget er placeret bådstativer, nødvendigt maritimt grej m.m. på landpladsen skal dette til enhver tid være samlet og afmærket. Anmærkning er Fartøjsnavn, evt telefonnummer, i vejrbestandig udgave.

8. KØRETØJER

Der må ikke forekomme langtidsparkering af biler eller trailere på landpladsen, og al kørsel og transport skal foregå i afdæmpet tempo.

9. STRØM - VAND

På landpladsen forefindes der adgang til strøm (220 V ac) og rindende vand, som må bruges i nødvendigt omfang. Der må ikke bruges strøm til elovne på fartøjerne.

10. AFFALD - SKROT m.m.

Al bortskaffelse af diverse affald og jernskrot skal ske i de dertil indrettede containere.

Spildolie, malerester, udtjente akkumulatorer m.m. skal deponeres i kommunens miljøcontainer på Fiskerivej 11.

Det er selvfølgelig strengt forbudt at henkaste diverse affald på landpladsen, brug de opstillede affaldsbeholdere.

11. HUNDE m.fl.

Hunde og andre såkaldte kæle – og hyggedyr skal altid føres i kort snor og landpladsen og molearealet må selvfølgelig ikke bruges som hundeluftningsområde.

Skulle køteren alligevel finde på at lægge en klat skal denne straks opsamles i hundepose og deponeres i affaldscontaineren.

12. Oprydning

Med passende mellemrum gennemføres af pladsudvalget en generel oprydning. Denne skal varsles af tovholderen midst 14 dage i forvejen på TSAs hjemmeside, anføres i TSA kalender på hjemmeside og i klubhus, og ved opslag på klubhuset.


JOLLER  på  LANDPLADSEN
Som en del af oprydningen på landpladsen skal alle de henkastede joller på landpladsen mærkes med skibsnavn og telefonnummer.
 
Pladsudvalget  v/ Jørgen A.  mob.20870872

Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen

Takster for sæson 1. april 2022 til 31. marts 2023, alle priser inkl. moms

 

 

2021-2022

2022-2023

Løft af bom ved offentligt slæbested på Fiskerivej. Pris pr. løft. Bommen skal løftes både ved isætning og optagning.

50 kr.

60 kr.

Løft af bom ved ”Opfyldningen” ved Træskibshavnen, inkl. en dags

parkering. (kun ét løft nødvendigt)

 

200 kr.

Både, som står på land på autotrailer. Pris for hele sæsonen.

2.218 kr.

2.276 kr.

Joller, som står på land, og som kan fragtes på ophalervogn. Pris for hele sæsonen. 1)

633 kr.

649 kr.

Øvrige joller på land. Pris for hele sæsonen.

1.590 kr.

1.631 kr.

Hjemmehørende både, som står på land i perioden 1. juni til 1. oktober. Pris pr. påbegyndt måned. 2)

610 kr.

626 kr.

Pris pr. kajmeter, netto 3)

 

(Kun Bådelauget Krogen)

2.328 kr.

 

(2.380kr.)

2.389 kr.

 

2.444 kr.

Priser for enkeltlejere (bådpladser)

 • Fast pris pr. båd

 • Pris pr. m2 (skibets længde x bredde)

 

2.694 kr.

237 kr.

 

2.764 kr.

243 kr.

Plads på land for ikke-hjemmehørende både. Pris pr. påbegyndt måned. 4)

1.513 kr.

1.552 kr.

Anvist plads i vandet for ikke-hjemmehørende både. 5)

Gæstesejler- gebyr

Gæstesejler- gebyr

Ekstraordinær sagsbehandling. Pris pr. time. 6)

504 kr.

517 kr.

 

Bemærkninger:

 1. Joller, som anvendes i det foreningsmæssige børne- og ungdomsarbejde (til og med 24 år), er fritaget for betaling.

  Med ”ophalervogn” menes en håndtrukken vogn, som kan betjenes af én voksen person. Hvis jollen har en

  størrelse, så der kræves 2 eller flere personer til håndtering, betales som ”Øvrige joller på land”.

 2. Som udgangspunkt kan der ikke stå både på land i perioden 1. juni til 1. oktober. Bådejere, som ikke kan få deres båd fjernet fra landarealerne i sommerperioden, skal kontakte havnemyndigheden og skal betale gebyret. Eventuel flytning af båden til anden plads foranstaltes af ejeren.

  Havnemyndigheden kan efter konkret vurdering anvise en betalingsfri landplads i sommerperioden, hvis ejeren er syg, eller hvis der er et igangværende større renoveringsarbejde på båden.

   

  Både, der skal deltage i stævner, kan stå gratis på landarealerne op til 14 dage før og 14 dage efter et stævne.

   

 3. Beregning af pris pr. kajmeter sæson 2022-2023 (inkl. moms)

   

   

  Aarhus Sejlklub Sejlklubben Bugten Motorbådsklubben Nordhavn Mooringslauget Strandjægerne Krogen

  Træskibsforeningen

  Kun Krogen

  Pris pr. kajmeter

  2.147 kr.

  2.147 kr.

  - Kompensation for administrative opg.

  174 kr.

  174 kr.

  - Kompensation for sikring af el og vand

  62 kr.

  18 kr.

  Pris pr. kajmeter netto, ekskl. moms

  1.911 kr.

  1.955 kr.

  Pris pr. kajmeter netto, inkl. moms

  2.389 kr.

  2.444 kr.

   

  Kølbåde, som er specialbygget til sejlads for handicappede, er fritaget for betaling. Alle andre bådtyper betaler almindelig takst.

  RIB både, som udelukkende anvendes som følgebåde til børne- og ungdomsarbejde, og som ligger i Minihavnen, er fritaget for betaling.

  Hvis en RIB båd anvendes til både børne og ungdomsarbejde og til andre formål, reduceres betalingen forholdsmæssigt. F.eks.: hvis en RIB båd skønsmæssigt anvendes 60% til børne- og ungdomsarbejde og 40% til andet, betales 40% takst.

  Samme princip finder anvendelse, hvis RIB båden står på land og betaler som ”båd på autotrailer”.

   

 4. Gebyret tages i anvendelse ved ikke-hjemmehørende både, som henstilles på havnens arealer, f.eks. efterladte både.

  Både på land, som er sat til salg, pålægges et gebyr, hvis bådens havneplads er taget i brug af en ny bruger. Det er ikke muligt at købe en landplads til både, som ikke har plads i vandet.

  Havnemyndigheden kan efter forudgående aftale og ud fra en konkret vurdering undtage for betaling, hvis der er væsentlige grunde herfor, f.eks. ved havari eller akut sygdom.

 5. F.eks. relevant i situationer, hvor en ekskluderet bruger af havnemyndigheden anvises en andet plads i havnen. I udgangspunktet anvendes de betalingsfrie områder.

  Sport & Fritid opkræver betaling fra borgeren. Foreningen, der normalt opkræver gæstebetaling det pågældende sted, kompenseres ikke for evt. tabt gæstebetaling.

   

 6. Tages i anvendelse i sager, hvor der er ekstraordinært tidsforbrug i forbindelse med en sag. F.eks. ved sager, hvor en efterladt båd skal bortskaffes, eller hvor en tidligere bådpladshaver nægter at forlade havnen.

Sport & Fritid kan kun fakturere medgået tid for ekstraordinær sagsbehandlingstid, hvis det på forhånd er meddelt.

Træskibsforeningen i Aarhus
Fiskerivej 32
8000 Aarhus C
E-mail: tsa@tsa.dk
Træskibsforeningen i Aarhus | Bogensegade 7, 4. tv | 8000 Aarhus C | Tlf.: +4587551102