PLADSREGLEMENT

1. FARTØJER PÅ LANDPLADSEN

Der må ikke henstå fartøjer på landpladsen i perioden 1. juni – 1. oktober uden forudgående entydig aftale med Pladsudvalget.

Hvis der således efter aftale henstår fartøjer i denne tidsperiode skal der ifølge takstblad fra Århus Kommune betales 450 Kr./mdr./fartøj ekstra udover havnelejen. Det er kun fartøjer med fast plads i vandet der kan henstå på landpladsen.

2. BÅDTELT - OVERDÆKNING

Der må under normale omstændigheder ikke opsættes bådtelt over fartøjet. Hvis der imidlertid ud over almindelig vedligehold og klargøring skal udføres omfattende reparations – og ombygningsarbejde kan der skriftligt ansøges om at måtte opstille et bådtelt i en nøje afgrænset periode.

Ansøgningen skal nøje beskrive hvad der skal udføres af nødvendigt arbejde og hvor lang tid det vil tage. Det er Århus Kommune / Sport og Fritid v/ Ejvind, der i sidste ende afgør om ansøgningen kan imødekommes.

Alle kan fortsat overdække deres fartøj med presenning hvis den er forsvarligt fastgjort og ikke er udført i alt for skrigende og spraglede farver.


3. ORDEN og OPRYDNING

Der skal til enhver tid holdes orden og være ryddeligt omkring fartøjet når det henstår på landpladsen.

Der må således aldrig ligge tomme malerbøtter, affald m.m. omkring fartøjet !!

Især lige efter søsætning er det vigtigt at der omgående bliver ryddet 100 % op på det sted hvor fartøjet har stået på landpladsen.

4. ROD

Der findes hovedsageligt 2 slags rod – arbejdsrod og efterladt rod.

Arbejdsrod kan være berettiget når det medfører en aktiv maritim aktivitet på eller omkring fartøjet, hvorimod efterladt rod aldrig er acceptabel.

5. TILSYN med FARTØJET

Når fartøjet står på landpladsen vinteren over skal der føres løbende tilsyn med eventuel overdækning, stabilitet af stativer m.m.

Det er således ikke godt nok bare at placere fartøjet på landpladsen om efteråret og så komme igen om foråret og håbe på at alt er i den skønneste orden.

6. BÅDSTATIVER, GREJ m.m. på LANDPLADSEN

Der må ikke på landpladsen placeres eller opbevares materialer, grej eller diverse andre effekter uden udtrykkelig og forudgående entydig aftale med Pladsudvalget.

Hvis det alligevel sker vil Pladsudvalget fjerne disse ting !!

7. SAMLING og AFMÆRKNING

Hvis der således efter aftale med Pladsudvalget er placeret bådstativer, nødvendigt maritimt grej m.m. på landpladsen skal dette til enhver tid være samlet og afmærket. Anmærkning er Fartøjsnavn, evt telefonnummer, i vejrbestandig udgave.

8. KØRETØJER

Der må ikke forekomme langtidsparkering af biler eller trailere på landpladsen, og al kørsel og transport skal foregå i afdæmpet tempo.

9. STRØM - VAND

På landpladsen forefindes der adgang til strøm (220 V ac) og rindende vand, som må bruges i nødvendigt omfang. Der må ikke bruges strøm til elovne på fartøjerne.

10. AFFALD - SKROT m.m.

Al bortskaffelse af diverse affald og jernskrot skal ske i de dertil indrettede containere.

Spildolie, malerester, udtjente akkumulatorer m.m. skal deponeres i kommunens miljøcontainer på Krogens landplads.

Det er selvfølgelig strengt forbudt at henkaste diverse affald på landpladsen, brug de opstillede affaldsbeholdere.

11. HUNDE m.fl.

Hunde og andre såkaldte kæle – og hyggedyr skal altid føres i kort snor og landpladsen og molearealet må selvfølgelig ikke bruges som hundeluftningsområde.

Skulle køteren alligevel finde på at lægge en klat skal denne straks opsamles i hundepose og deponeres i affaldscontaineren.

12. Oprydning

Med passende mellemrum gennemføres af pladsudvalget en generel oprydning. Denne skal varsles af tovholderen midst 14 dage i forvejen på TSAs hjemmeside, anføres i TSA kalender på hjemmeside og i klubhus, og ved opslag på klubhuset.

Her kan ses specielle opslag og meddelelser vedr. landpladsen.

Datoer for optagning og søsætning m.m.
 
 
 
JOLLER  på  LANDPLADSEN
Som en del af oprydningen på landpladsen skal alle de henkastede joller på landpladsen mærkes med skibsnavn og telefonnummer.
 
Pladsudvalget  v/ Jørgen A.  mob.20870872

 
Træskibsforeningen i Aarhus | Fiskerivej 32, 8000 Aarhus C, E-mail: tsa@tsa.dk