Book 1:1 samtale
Se adresse

Vedtægter

 
Vedtægter for Træskibsforeningen i Aarhus
1.0 Navn og hjemsted.
1.1 Træskibsforeningen i Aarhus er oprettet den 25. Maj 1984.
1.2 Foreningens navn er Træskibsforeningen i Aarhus, TSA.
1.3 Foreningen har hjemsted i Aarhus Træskibshavn, Aarhus Kommune.
1.4 Medlemsfartøjer skal føre foreningens stander og være forsynet med tydeligt navn og hjemsted.
 
2.0 Formål.
Foreningen har som formål:
2.1 at fremme bevarelsen af ældre bevaringsværdige træfartøjer og kopier heraf, under videst mulig hensyntagen til disses kulturhistoriske værdi.
2.2 at medvirke til at fartøjerne vedligeholdes i overensstemmelse med håndværksmæssige traditioner.
2.3 at bevare og videreføre traditionelt godt sømandskab.
2.4 at søge samarbejde med foreninger, der har beslægtede formål.
2.5 at være forum for gensidig vejledning og støtte i forhold, der vedrører medlemmernes fartøjer.
2.6 at administrere det af Aarhus Kommune lejede område, med bygninger, værksteder og fartøjsstation i henhold til driftsaftalen og areallejekontrakterne med Aarhus Kommune. Alt dette i overensstemmelse med det til enhver tid gældende havnereglement for Aarhus Lystbådehavn.
2.7 at støtte junior- og ungdomsarbejde, der opfylder foreningens formål i øvrigt.
2.8 at afholde kurser og medlemsmøder, som udbreder kendskabet til sømandskab, træskibsbygning, sejlsyning, sikkerhed til søs, navigation mm.
2.9 at deltage i og arrangere træskibsstævner og sejladser.
2.10 at skabe et socialt forum, hvor respekten for andres projekter og fartøjer er i højsædet.
At skabe rammerne for et samvær bygget på respekt for det foreningsfællesskab, der foregår på TSA´ fælles arealer, så samhørigheden mellem medlemmerne styrkes.
3.0 Medlemmer
3.1 Foreningen kommunikerer med medlemmerne via e-mail. Hvis et medlem ikke har en e-mailadresse, kommunikeres via brevpost. Ethvert medlem af foreningen har pligt til at sikre, at TSA har medlemmets opdaterede kontaktdata i form af e-mailadresse, hvis medlemmet har en sådan, samt telefonnummer og postadresse. Enhver besked fra TSA, der fremsendes til medlemmets e-mailadresse eller postadresse vil blive betragtet som juridisk gældende.
3.2 Medlemskategorier:
3.2.1 Kategori 1 (fartøjsejere): Repræsentanter for fartøjer der opfylder TSAs optagelseskriterier. Fartøjsejere skal mindst have erhvervet Søfartsstyrelsens "Duelighedsbevis i Sejlads" og være tildelt plads i Træskibshavnen.
3.2.2 Kategori 2 (personlige medlemmer): Alle med interesse for foreningens formål og arbejde.
3.2.3 Kategori 3: Medlemmer der er optaget på TSAs fartøjsventeliste.
3.2.4 Kategori 4 (ungdomsfartøjsejere): Repræsentanter under 25 år for fartøjer der opfylder TSAs optagelseskriterier. Fartøjsejeren skal mindst have erhvervet Søfartsstyrelsens "Duelighedsbevis i Sejlads" og være tildelt plads i Træskibshavnen.
3.2.5 Kategori 5 (ungdomsmedlemmer): Alle under 25 år med interesse for foreningens formål og arbejde.
3.2.6 Kategori 6: Ungdomsmedlemmer der er optaget på TSAs fartøjsventeliste.
3.2.7 Æresmedlemmer: Bestyrelsen kan udnævne medlemmer af kategori 1,2 og 3 som æresmedlemmer. Disse bevarer deres medlemsrettigheder og pligter, men er kontingentfri.
3.3 Indmeldelse foretages ved indbetaling af kontingent, hvilket samtidig er det nye medlems accept af foreningens vedtægter, som forefindes på foreningens hjemmeside www.tsa.dk.
Medlemmer indmeldt efter 1. oktober er fuldgyldigt medlem, men opkræves først kontingent for det følgende år. (Se dog § 6.5 om stemmeret til Årsmøder).
3.4 Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen inden 1. januar med virkning fra samme dato.
 
4.0 Udelukkelse.  
En udelukkelse skal være saglig, rimeligt begrundet og proportional.
4.1 Udelukkelse som følge af gæld til foreningen.
 Manglende betaling af kontingent eller havneleje medfører udmeldelse af foreningen.
4.1.1 Ved manglende overholdelse af betalingsfristen angivet på udsendt opkrævning jævnfør § 5, vil der blive udsendt en 1. rykker med 2 ugers betalingsfrist. Ved manglende reaktion på 1. rykker vil der blive fremsendt en 2. rykker pålagt et gebyr og yderligere 2 ugers betalingsfrist.
Ved manglende reaktion på 2. rykker betragtes medlemmet efter de 2 uger som udmeldt. Er medlemmet fartøjsejer, skal vedkommende rømme fartøjsstationen inden 14 dage fra udmeldelsesdatoen.
 
4.1.2 Hvis det ikke lykkes TSA at opnå kontakt med et medlem, der er fartøjsejer, eller medlemmet ikke rømmer fartøjsstationen som varslet indenfor 14 dage, overdrages sagen til havnens ejer, Aarhus Kommune, ved Havnemyndigheden.
4.1.3 Et udelukket medlem kan ansøge bestyrelsen om at genindtræde i foreningen. En forudsætning for bestyrelsens behandling af ansøgningen er at al tidligere gæld i form af kontingent, havneleje, forbrugsafgifter og øvrig gæld til foreningen betales.
Hvis ansøgningen om genindtrædelse imødekommes, er medlemmet fuldgyldigt medlem. Er medlemmet fartøjsejer, kan medlemmet herefter ansøge om optagelse af sit fartøj på venteliste.


4.2 Udelukkelse som følge af mislighold af fartøj.                                                                                                                        
Enhver fartøjsejer er forpligtet til at holde sit skib i sødygtig stand. Hvis der er aftalt en restaureringsplan med havneudvalget, skal denne følges.
4.2.1 Et flertal i bestyrelsen kan udelukke et medlem af kategori 1 (fartøjsejere) og kategori 4 (ungdoms-fartøjsejere) fra foreningen, hvis vedkommendes fartøj ikke er tilstrækkelig vedligeholdt. Et flertal i bestyrelsen kan i alvorlige tilfælde, hvor fartøjet er i fare for at synke, forlange fartøjet fjernet straks fra fartøjsstationen.
”Ikke tilstrækkeligt vedligeholdt” betyder, at TSA gennem længere tid har observeret manglende eller ingen vedligeholdelse eller manglende ryddelighed. Med ”Ikke tilstrækkeligt vedligeholdt” menes også at fartøjet ikke bliver tilset tilstrækkeligt i vandet, eller at foreningen er nødt til at træde til for at holde fartøjet flydende. Ligeledes vil misligholdelse af en eventuel renoveringsplan, der er aftalt med TSA´s havneudvalg, blive betragtet som udelukkelsesgrund. Alle fire kriterier kan selvstændigt medføre udelukkelse. I øvrigt henvises til foreningens "Regler for tildeling af havneplads", der forefindes på foreningens hjemmeside.
4.2.2 Hvis et flertal i bestyrelsen vurderer, at et medlem af ovenstående grunde skal have opsagt sin havneplads og fjerne sit fartøj fra fartøjsstationen, skal medlemmet snarest indkaldes til et møde med repræsentanter fra bestyrelse og TSA´s havneudvalg, med 14 dages varsel.
Hvis der under dette møde gives en acceptabel forklaring og aftales en for bestyrelsen tilfredsstillende plan for vedligeholdelse af fartøjet, kan udelukkelsen stilles i bero.
Hvis der efter 3 måneder ikke er fremdrift i vedligeholdelsen, skal bestyrelsen, på mail eller evt. pr. post, meddele medlemmet, at vedkommende er udelukket og har mistet sin plads på fartøjsstationen, og at fartøjet skal fjernes inden 14 dage. Er fartøjet i fare for at synke, kan bestyrelsen forlange at det skal fjernes straks.
4.2.3 Medlemmet kan få prøvet udelukkelsen på førstkommende årsmøde. Medlemmet har 4 ugers frist efter udelukkelsen til at fremsætte en sådan anmodning om prøvelse af udelukkelsen. Et ønske om prøvning på førstkommende årsmøde har ikke opsættende virkning for så vidt angår rømning af fartøjsstationen.
4.2.4 Hvis det ikke lykkes at opnå kontakt med medlemmet, eller fartøjsstationen ikke rømmes inden 14 dage, overdrages sagen til havnens ejer, Aarhus Kommune, ved Havnemyndigheden.
4.2.5 Et udelukket medlem kan ansøge om at genindtræde i foreningen som personligt medlem (kategori 2 og 5 i afsnit 3). En forudsætning for bestyrelsens behandling af ansøgningen, er at fartøjsstationen er rømmet og alle udeståender med foreningen eller havnens ejer, Aarhus kommune ved Havnemyndigheden er afklaret.
Hvis ansøgningen om genindtrædelse imødekommes, kan medlemmet herefter ansøge om optagelse på ventelisten med et andet fartøj.
 
4.3 Udelukkelse grundet skadelig adfærd.
Udelukkelse af et medlem kan foretages af et flertal i bestyrelsen, hvis det kommer denne til kendskab, at et medlem ved ord eller handling har forvoldt foreningen eller enkeltpersoner skade, eller skadet foreningens renomme på afgørende punkter eller i øvrigt forbrudt sig mod § 2.10 i disse vedtægter.
4.3.1 Hvis bestyrelsen erfarer at et medlem har udvist ovenfor nævnte adfærd, indkaldes medlemmet snarest, og med to ugers varsel, til et møde med repræsentanter fra bestyrelsen. På mødet vil medlemmet få lejlighed til at forklare sig. Udfaldet på mødet kan være et af tre: enten a) accepteres forklaringen, eller b) der gives en første skriftlig advarsel til medlemmet, eller c) i særlige grelle tilfælde meddeles medlemmet øjeblikkelig udelukkelse af foreningen.
Er der givet en skriftlig advarsel, skal bestyrelsen foretage en opfølgning i løbet af det følgende år. Udviser medlemmet ny skadelig adfærd indenfor et år, bliver medlemmet indkaldt til en ny samtale, hvor proceduren gentages. Modtager medlemmet i denne forbindelse igen en skriftlig advarsel, er medlemmet automatisk udelukket af foreningen. Er medlemmet fartøjsejer, skal vedkommende inden 14 dage rømme fartøjsstationen.
4.3.2 Hvis det ikke er muligt at få kontakt med medlemmet, skal eventuel udelukkelse meddeles medlemmet på vedkommendes e-mailadresse eller evt. postadresse.
4.3.3 Medlemmet kan få prøvet udelukkelsen på førstkommende årsmøde, og har 4 ugers frist efter udelukkelsen til at fremsætte en sådan anmodning. Medlemmet er forment adgang til TSA´s faciliteter indtil førstkommende årsmøde. Et ønske om prøvning på førstkommende årsmøde har ikke opsættende virkning for så vidt angår rømning af fartøjsstationen.
4.3.4 Et udelukket medlem kan søge om genoptagelse i foreningen efter 3 års karensperiode efter udelukkelsesdatoen.
4.3.5 Hvis medlemmet er fartøjsejer, og fartøjsstationen ikke rømmes inden 14 dage fra udelukkelsesdatoen, overgives sagen til havnens ejer Aarhus Kommune ved Havnemyndigheden.
 
5.0 Kontingent, havneleje, øvrige opkrævninger og udvalgsarbejde

5.1. Priserne i TSA er baseret på, at fartøjsejerne yder en årlig arbejdsindsats for Træskibsforeningen i Aarhus. Alle fartøjer skal ved ejere og medejere være repræsenteret i mindst et af arbejdsudvalgene.
5.2 Kontingentet følger indeværende kalenderår.
Alle typer af medlemskontingenter (havneleje undtaget) reguleres automatisk med et beløb svarende til ændringen i nettoprisindekset for det foregående år med 1. oktober som skæringsdato.
Kontingent er helårligt, og opkræves i januar måned med minimum 2 ugers betalingsfrist. Er kontingent ikke betalt rettidigt, iværksættes rykkerprocedure jævnfør § 4.1.
Bestyrelsen kan i enkeltstående tilfælde – efter ansøgning fra et aktivt medlem – bevilge nedsættelse af kontingentet for et år ad gangen, hvis medlemmet er ude af stand til at betale grundet langvarig sygdom.

5.3 Havnelejen følger indeværende kalenderår.
Havneleje for indeværende år fastsættes af årsmødet efter indstilling fra bestyrelsen.
Det tilstræbes at havnelejen reguleres svarende til ændringen i nettoprisindekset for det foregående år med 1. oktober som skæringsdato.

Havnelejen sammensættes af to elementer: a) Et fast grundbeløb gældende for alle fartøjer på 1.675 kr. (2022-priser), samt b) en kvadratmeterpris på 210 kr. pr. m2 (2022-priser), hvor m2-prisen ganges med fartøjets areal (beregnet ud fra fartøjets største skroglængde og største skrogbredde).
Havneleje opkræves helårligt efter årsmødet i april måned med minimum 2 ugers betalingsfrist. Er havneleje ikke betalt efter 2 uger, iværksættes rykkerprocedure jævnfør § 4.1.
Bestyrelsen kan i enkeltstående tilfælde – efter ansøgning fra en fartøjsejer – bevilge henstand for havneleje i en periode, hvis medlemmet er ude af stand til at betale grundet langvarig sygdom.
5.4 Bestyrelsen kan til årsmødet indstille en anden reguleringsfaktor for fastsættelse af både kontingent og havneleje, og dette skal begrundes ud fra det ønskede budget for året.
Anvendes et andet princip end nettoprisindekset, skal dette fremgå af indkaldelsen til årsmødet.
5.5 Der opkræves el efter forbrug ved fartøjerne til en takst, der modsvarer omkostningerne til køb af el og drift af anlægget. Der opkræves gebyr for leje af grejskure og klubhus.
5.6 For at fremme ungdomsarbejde i Træskibshavnen kan forenings- og fondsejede fartøjer, som primært driver ungdomsarbejde, søge bestyrelsen om nedsættelse af havnelejen.
5.7 Orlov. Hvis en fartøjsejer planlægger et længerevarende fravær med sit fartøj fra fartøjsstationen i sejlsæsonen, kan der hos bestyrelsen ansøges om reduceret havneleje for perioden. Perioden skal minimum være på 6 måneder.
Det er bestyrelsen, som vurderer, om der kan gives orlov, og det er kun muligt, hvis der er en gæstelejer, som vil leje pladsen under orloven.
Reducering af havnelejen vil afhænge af indtægten fra en gæstelejer. Og reduceringen kan maksimalt udgøre 75% af den normale havneleje. Ansøgningen skal være modtaget i bestyrelsen inden starten på orloven.

6.0 Årsmødet
6.1 Årsmødet er foreningens øverste myndighed. Foreningen afholder ordinært årsmøde hvert år i marts måned. Indkaldelsen til årsmødet sker skriftligt via E-mail til registrerede E-mailadresser og via post til øvrige og udsendes senest 6 uger før den fastsatte mødedato. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før årsmødet. 2 uger før årsmødet udsendes endelig dagsorden med indkomne forslag, regnskab og budget.
Årsmødet skal mindst have følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Præsentation af fremmødte til referat (stemmeberettigede) 
3. Bestyrelsens beretning  
4. Fremlæggelse af foreningens regnskab  
5. Indkomne forslag  
6. Fremlæggelse af foreningens aktiviteter og budget for det kommende   år, samt fastlæggelse af kontingent og havneleje.  
7. Valg af formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant.  
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant  
9. Eventuelt 
6.2 Årsmødet ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og ikke må være medlem af bestyrelsen. 
6.3 Dirigenten skal påse, at der bliver ført referat over Årsmødet.  Referatet underskrives af dirigent og af den afgående bestyrelse. 
6.4 Alle medlemmer af TSA har adgang til Årsmødet samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret.  
6.5 Det er en forudsætning for stemmeret til årsmødet, at medlemmet ikke er i restance med kontingent og havneleje, og har været medlem af foreningen i mindst 3 mdr.
I afstemninger på årsmødet har fartøjsejere to stemmer, da de bærer den største økonomiske risiko i foreningen, og øvrige medlemmer har en stemme. 
Dirigenten orienterer ved årsmødets start om, hvor mange af de tilstedeværende, der har to stemmer, og hvor mange af de tilstedeværende, der har en stemme.
6.6 Afstemning sker normalt mundtligt. Hvis det fordres af mindst 10% af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, sker afstemning dog skriftligt ved anvendelse af fortrykte stemmesedler. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
6.7 Der vælges 2 revisorer for 2 år ad gangen. Disse afgår skiftevis.  Der vælges en revisorsuppleant for 2 år ad gangen. 
6.8 Ekstraordinært årsmøde kan, med 6 ugers varsel, indkaldes af formanden eller når mindst halvdelen af bestyrelsen eller mindst 1/4 af medlemmerne skriftligt anmoder herom. Indkaldelsen skal ledsages af en motiveret dagsorden. Eventuelle forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger inden det ekstraordinære årsmøde. Senest 2 uger før det ekstraordinære årsmøde udsendes endelig dagsorden.
6.9 Mellem ordinært og ekstraordinært årsmøde har medlemmer, der er indmeldt efter det ordinære årsmøde, ikke stemmeret.  
 
7.0 Bestyrelsens sammensætning 
7.1 Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen 
7.2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 4 repræsenterer hver sit fartøj med fast plads i havnen. 
7.3 Formand og kasserer vælges af Årsmødet for 1 år. Valg af den samme formand kan kun finde sted i indtil 6 år i træk. 
7.4 De øvrige medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis.
7.5 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand. 
7.6 På Årsmødet vælges to suppleanter til bestyrelsen for 1 år, dog skal formanden suppleres i overensstemmelse med pkt. 7.7
7.7 Næstformanden overtager formandens funktioner, når denne har forfald. 
8.0 Bestyrelsens opgaver og virke 
8.1 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt, og når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.  
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde skriftligt med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.  
Der udfærdiges nummererede beslutningsreferater af disse møder, der efter godkendelse af bestyrelsen ophænges i klubhuset, placeres på hjemmesiden og i TSA’s arkiv.  
8.2 Bestyrelsen udpeger fartøjsassistent og udvalgsformænd (tovholdere) til stående og ad hoc-udvalg. 
8.3 Kassereren fører medlemskartoteket i samarbejde med sekretæren, samt regnskabet, der afsluttes pr. 31. december. Inden revision forelægges regnskabet for bestyrelsen. Revideret regnskab og status forelægges af kassereren til godkendelse på årsmødet. 
8.4 Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav. 
8.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede ved et varslet møde i.h.t. pkt. 8.1. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er tillige beslutningsdygtig uanset tidspunktet for indkaldelse, når samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede og enige i mødets afholdelse og dagsorden.  
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
9.0 Tegning og hæftelse 
9.1 Foreningen tegnes i alle retslige forhold af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. 
9.2 Foreningen hæfter alene med sin egenkapital. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. 
9.3 Foreningen kan kun stifte gæld, hvis dette besluttes med 2/3 flertal af de afgivne stemmer fra de tilstedeværende stemmeberettigede på to på hinanden følgende årsmøder. Tilstedeværende fartøjsejere har to stemmer og tilstedeværende medlemmer har en stemme.
10.0 Vedtægtsændringer 
10.1 Ændringer i nærværende vedtægter kan kun foretages, hvis dette besluttes med 2/3 flertal af de afgivne stemmer fra de tilstedeværende stemmeberettigede på to på hinanden følgende årsmøder. Tilstedeværende fartøjsejere har to stemmer og tilstedeværende medlemmer har en stemme.  

10.2 Vedtægtsændringer skal godkendes af havnens ejer, Aarhus Kommune.
11.0 Ophør 
11.1 Beslutningen om foreningens ophør eller likvidation skal ske med 2/3 flertal af de afgivne stemmer fra de tilstedeværende stemmeberettigede på to på hinanden følgende årsmøder. Tilstedeværende fartøjsejere har to stemmer og tilstedeværende medlemmer har en stemme.  
 
11.2 Efter foreningens bo er gjort op, tilfalder resterende aktiver foreninger/fonde med beslægtede formål.  
En sådan forening/fond udpeges efter indstilling fra bestyrelsen og med Årsmødets godkendelse. 
 

Bestyrelsens påtegning: Vedtægter godkendt af TSA´s årsmøde – Aarhus d. 25.03. 2023
 
 
 
formand Bjarke Hansen - næstformand Torben Andersen - kasserer Troels Knudsen
 
 
 
medlem Hans Tøttrup - medlem Jesper Bach Hansen - medlem Poul Kjærgaard - medlem Lars Munthe
 
 
 
Træskibsforeningen i Aarhus
Fiskerivej 32
8000 Aarhus C
E-mail: tsa@tsa.dk
Træskibsforeningen i Aarhus | Bogensegade 7, 4. tv | 8000 Aarhus C | Tlf.: +4587551102