Book 1:1 samtale
Se adresse

                                             

Vedtægter for Træskibsforeningen i Aarhus

 

1.0 Navn og hjemsted 

1.1 Træskibsforeningen i Aarhus er oprettet den 25. maj 1984.

1.2 Foreningens navn er ”Træskibsforeningen i Aarhus”. (TSA)

1.3 Foreningen har hjemsted i Aarhus Kommune – Aarhus Træskibshavn.

1.4 Medlemsfartøjer skal føre foreningens stander og være forsynet med tydeligt navn og hjemsted.

 

2.0 Formål

TSA har som formål:

2.1 at fremme bevarelsen af ældre bevaringsværdige træfartøjer og kopier heraf under videst mulig hensyntagen til disses kulturhistoriske værdi.

2.2 at medvirke til at fartøjerne vedligeholdes i overensstemmelse med håndværksmæssige traditioner.

2.3 at bevare og videreføre traditionelt godt sømandskab.

2.4 at søge samarbejde med foreninger, der har beslægtede formål.

2.5 at være forum for gensidig vejledning og støtte i forhold, der vedrører medlemmernes fartøjer.

2.6 at administrere og vedligeholde det af Aarhus Kommune lejede område af Aarhus Træskibshavn, herunder udgive ordensreglement, der mindst opfylder kravene i ”Standardreglement for danske havne”.

2.7 at støtte og drive junior- og ungdomsarbejde der opfylder foreningens formål i øvrigt.

2.8 at afholde kurser og medlemsmøder som skal udbrede kendskabet til sømandskab, træskibsbygning, sejlsyning, sikkerhed til søs, navigation m.m.

2.9 at deltage i og arrangere træskibsstævner og sejladser. 

2.9.1 at skabe et socialt forum hvor respekten for andres projekter og skibe er i højsædet. At skabe et samvær med en respekt for, at social adfærd på klubbens fællesarealer gavner fællesskabet og samhørigheden trives. 

 

 

3.0 Medlemmer

Som medlemmer kan optages:

3.1 Kategori 1 (Fartøjsejere): Repræsentanter for fartøjer der opfylder TSA’s optagelseskriterier. Fartøjsejere skal mindst have erhvervet Søfartsstyrelsens ”Duelighedsbevis i Sejlads” og være tildelt plads i Træskibshavnen.

  
3.2 Kategori 2 (Personlige medlemmer): Alle med interesse for foreningens formål.

3.3 Kategori 3: Kategori 2 medlemmer der er optaget på TSA’s fartøjsventeliste.

3.4 Kategori 4 (ungdoms fartøjsejere): Repræsentanter under 25 år for fartøjer der opfylder TSA’s optagelseskriterier. Fartøjsejere skal mindst have erhvervet Søfartsstyrelsens ”Duelighedsbevis i Sejlads” og være tildelt plads i Træskibshavnen. 

3.5 Kategori 5 (ungdoms medlem): Alle under 25 år med interesse for foreningens formål.

3.6 Kategori 6: Kategori 5 medlemmer, der er optaget på TSA’s fartøjsventeliste.

3.7 Æresmedlemmer: Bestyrelsen kan udpege medlemmer af kategori 1, 2 og 3 som æresmedlem, der derved bevarer medlemsrettigheder og -pligter og er kontingentfri.

3.8 Når der fremsættes ønske om medlemskab udleveres foreningens vedtægter.
Indmeldelse foretages ved indbetaling af kontingent, hvilket samtidig er det nye medlems accept af foreningens vedtægter. Medlemmer indmeldt efter 1. oktober er fuldgyldigt medlem, men opkræves først kontingent for det følgende år. (Se dog § 5.5 om stemmeret til Årsmøder).

3.9 Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen inden 1. januar med virkning fra samme dato.

3.10 Udelukkelse/ekskludering af et medlem kan foretages af bestyrelsen, såfremt det kommer denne til kendskab, at et medlem ved ord eller handling har forvoldt foreningen regulær skade, eller har skadet foreningen, foreningens renommé eller har skadet enkeltpersoner, eller hvis et medlems fartøj ikke bliver vedligeholdt tilstrækkeligt. 

Ikke vedligeholdt tilstrækkeligt betyder at TSA gennem mindst 1 år kan observere manglende eller ingen vedligeholdelse, eller at skibet ikke bliver tilset tilstrækkeligt i vandet, og foreningen er nødt til at træde til for at holde det flydene. Bestyrelsen skal give medlemmet en varsel om, at man ikke mener at skibet bliver vedligeholdt tilstrækkeligt og proceduren beskrevet i 3.11. 

 

3.11. Såfremt bestyrelsen har vurderet, at medlemmet ikke har efterlevet de anmærkninger som er blevet givet til personen i henhold til overholdelse af 3.10 og 4.4 har bestyrelsen til opgave at varsle medlemmet udelukkelse/eksklusion igennem 3 på hinanden skriftlige advarsler. Ønsker medlemmet ikke at skrive under på advarslerne, kan et vidne skrive under på, at advarslen er overbragt tilrette vedkommende. Vidnets underskrift har samme effekt, som hvis rette vedkommende selv havde underskrevet.

Derefter sendes et anbefalet brev til vedkommende med sidste mulighed for selv at reagere og fjerne sit fartøj, hvis medlemmet ejer et sådant. Ved manglende respons isættes som det sidste forsøg en notits i den lokale avis med en svarfrist på 1 måned. 

Reagerer medlemmet ikke, kan bestyrelsen herefter udelukke medlemmet fra foreningen. Bestyrelsen skal føre referat af alle advarsler. 

3.12. Dersom det udelukkede medlem er fartøjsejer i TSA, og der ingen respons fra opnås det pågældende medlem, overdrages sagen til Havnemyndigheden som vil få fartøjet fjernet for fartøjsejerens egen regning. Sagen kan ikke overdrages til Havnemyndigheden før fartøjsejer har kunnet prøve sagen på næstkommende årsmøde.

3.13. Den udelukkede kan dog appellere afgørelsen til den førstkommende årsmøde og der mundtligt eller skriftligt forelægge sin sag, men er i mellemtiden forment enhver adgang til foreningen. Genoptagelse som medlem kan kun finde sted på et årsmøde, når mindst halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

 

4.0 Kontingent, havneleje og udvalgsarbejde.

4.1 Kontingent og havneleje fastsættes af årsmødet efter indstilling fra bestyrelsen. Det tilstræbes, at såvel kontingent som havneleje stiger som det årlige oktober lønpristal. Bestyrelsen kan dog indstille til Årsmødet at afvige herfra med en begrundelse relateret til budgettet. En sådan afvigelse skal være nævnt i indkaldelsen til Årsmødet. 

4.1.1 Alle fartøjer skal ved ejere og medejere være repræsenteret i mindst et af arbejdsudvalgene. 

4.2 Kontingent opkræves helårligt med 1. januar som forfaldsdag. Såfremt kontingent ikke er betalt d. 1. marts udsendes der rykker tillagt et evt. gebyr.

4.3 Havneleje opkræves helårligt med 1. april som forfaldsdag. Såfremt havneleje ikke er betalt den 15. maj udsendes der rykker tillagt et evt. gebyr.

4.3.1 Forenings- og fondsejede fartøjer, som driver ungdomsarbejde, kan søge om delvis nedsættelse af havnelejen.

4.4 Ved gentagen manglende betaling kan bestyrelsen udelukke medlemmet, inddrage havnepladsen og forlange fartøjet fjernet fra havnen.

4.5 Bestyrelsen kan i enkeltstående tilfælde – efter ansøgning - bevilge henstand for kontingent og havneleje for medlemmer, der på grund af langvarig sygdom eller lign. er ude af stand til at betale.

 

5.0 Årsmødet

5.1 Årsmødet er foreningens øverste myndighed. Foreningen afholder ordinært årsmøde hvert år inden 1. april. Indkaldelse til Årsmøde sker skriftligt via e-mail til registrerede e-mail adresser og via post til øvrige og udsendes tillige med årsregnskabet senest 14 dage før den fastsatte årsmødedato. Årsmødet skal mindst have følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent
2. Præsentation af fremmødte til referat (stemmeberettigede)
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af foreningens regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fremlæggelse af foreningens aktiviteter og budget for det kommende
    år, samt fastlæggelse af kontingent og havneleje.
7. Valg af formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant.
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
9. Eventuelt

5.2 Årsmødet ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

5.3 Dirigenten skal påse, at der bliver ført referat over Årsmødet. Referatet underskrives af dirigent og af den afgående bestyrelse.

5.4 Alle medlemmer af TSA har adgang til Årsmødet samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret. 

5.5 Det er en forudsætning for stemmeret til Årsmødet, at medlemmet ikke er i restance med kontingent og har været medlem af foreningen i mindst 3 mdr. I spørgsmål vedrørende sejlads, både, samt bro- og vandareal har medlemmer af kategori-1 og kategori-4 2 stemmer og kategori-2, kategori-3, kategori-5 og kategori-6 har 1 stemme.

5.6 Afstemning sker normalt mundtligt. Hvis det fordres af mindst 10% af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, sker afstemning dog skriftligt ved anvendelse af fortrykte stemmesedler. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

5.7 Der vælges 2 revisorer for 2 år af gangen. Disse afgår skiftevis.
Der vælges en revisorsuppleant for 2 år af gangen.

5.8 Ekstraordinær årsmøde kan indkaldes af formanden eller når mindst halvdelen af bestyrelsen eller mindst ¼ af medlemmerne skriftligt anmoder herom. Indkaldelsen skal ledsages af en motiveret dagsorden, som skal udsendes skriftligt via e-mail til registrerede e-mail adresser og via post til øvrige senest 14 dage før det ekstraordinære årsmøde.

5.9 Mellem ordinært og ekstraordinært årsmøde har medlemmer, der er indmeldt efter det ordinære årsmøde, ingen stemmeret. 

5.10 Såfremt der er indkommet vedtægtsændringsforslag, skal disse
udsendes sammen med dagsorden og regnskabet senest 14 dage før
den fastsatte årsmødedato.

5.11 Alle forslag skal være formanden i hænde senest 1 måned før den fastsatte årsmødedato.

 

6.0 Bestyrelsens sammensætning

6.1 Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen

6.2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 4 repræsenterer hver sit fartøj med fast plads i havnen.

6.3 Formand og kasserer vælges af Årsmødet for 1 år. Valg af den samme formand kan kun finde sted i indtil 6 år i træk.

6.4 De øvrige medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis.

6.5 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

6.6 På Årsmødet vælges to suppleanter til bestyrelsen for 1 år, dog skal formanden suppleres i overensstemmelse med pkt. 6.7

6.7 Næstformanden overtager formandens funktioner, når denne har forfald.

 

7.0 Bestyrelsens opgaver og virke

7.1 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt, og når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde skriftligt med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
Der udfærdiges nummererede beslutningsreferater af disse møder, der efter godkendelse af bestyrelsen ophænges i klubhuset, placeres på hjemmesiden og i TSA’s arkiv. 

7.2 Bestyrelsen udpeger havnemester og udvalgsformænd (tovholdere) til stående og ad hoc udvalg. 

7.3 Kasseren fører medlemskartoteket i samarbejde med sekretæren, samt regnskabet, der afsluttes pr. 31. december. Inden revision forelægges regnskabet for bestyrelsen. Revideret regnskab og status forelægges af kassereren til godkendelse på Årsmødet.

7.4 Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.

7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede ved et varslet møde i.h.t. pkt. 7.1. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er tillige beslutningsdygtig uanset tidspunktet for indkaldelse, når samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede og enige i mødets afholdelse og dagsorden.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

8.0 Tegning og hæftelse 

8.1 Foreningen tegnes i alle retslige forhold af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

8.2 Foreningen hæfter alene med sin egenkapital. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

8.3 Foreningen kan ikke stifte gæld.

 

9.0 Vedtægtsændringer 

9.1 Ændringer i nærværende vedtægter kan kun foretages, når de vedtages af 2/3 af Årsmødets afgivne stemmer, på to hinanden følgende, lovligt varslede årsmøder, afholdt med mindst én måneds mellemrum.

 

10.0 Ophør 

10.1 Beslutning om foreningens ophør eller likvidation skal ske på samme måde som vedtægtsændringer. 

10.2 Efter foreningens bo er gjort op, tilfalder resterende aktiver
foreninger/fonde med beslægtede formål.

En sådan forening/fond udpeges efter indstilling fra bestyrelsen og med Årsmødets godkendelse.Vedtaget på Årsmødet d. 12. marts 2011
Bekræftet vedtaget på Årsmødet den 10. marts 2012

 

På Årsmødet d. 7. marts 2015 blev det vedtaget at ændre 3.10 til de herværende 3.10, 3.11, 3.12 og 3.14.
Dette blev bekræftet vedtaget på Årsmødet den 6. marts 2016 hvorefter de er trådt i kraft.

 

På Årsmødet 9. marts 2019 blev det vedtaget at tilføje 2.9.1 samt ændre 3.10 og 3.11.

Dette blev bekræftet på Årsmødet d. 7. marts 2020, hvorefter de er trådt i kraft. 


 

Vedtægter 2011 - 2023

Træskibsforeningen i Aarhus
Fiskerivej 32
8000 Aarhus C
E-mail: tsa@tsa.dk
Træskibsforeningen i Aarhus | Bogensegade 7, 4. tv | 8000 Aarhus C | Tlf.: +4587551102